Armenian phrasebookMt. Ararat and Yerevan

Armenian (հայերէն/հայերեն, hayeren) forms its own isolated branch within the Indo-European language family, and is not closely related to any other language. It is the official language of Armenia, and also spoken by ethnic Armenians in Georgia, Egypt, Turkey, Iran, Iraq, Israel, the Palestinian Territories, Jordan, Lebanon, Syria and also by the Armenian diaspora all over the world. The estimated number of speakers is 7 million.

It is divided into two main dialects: Western and Eastern. Eastern Armenian and its minor dialects are used by the Armenians living in Armenia. Western dialect is spoken by the members of Armenian diaspora whose ancestors fled Western Armenia (now in Turkey's Eastern Anatolia region) as a result of the Armenian Genocide.

This phrasebook deals with the Eastern dialect, which is the official language of Armenia.

One important thing: in Armenian there are two ways of addressing people, informal and formal, like in German, French or Russian. For formal address the plural form of second person (pronoun դուք (douq)) should be used, while the informal is pronoun դու (doo).

Very few people in Armenia speak English, but almost everyone speaks Russian as a second language. People have no problems speaking that language (with a slightly guttural accent), but learning a couple of expressions in Armenian will still not only turn useful in practice but also warm the hearts of already hospitable Armenians.

Pronunciation guide

[edit]
Aparan Alphabet park

Armenian language has its own unique alphabet of 39 letters (not rather similar to Hebrew characters) invented by Mesrop Mashtots in 405 AD. The appearance of it seems quite complex compared to Latin, but unlike English and many other languages, the spelling of Armenian is quite phonetic, so once you know the pronunciation of each letter, reading should not be a problem. On the other hand the reproduction of some sounds may be a bit difficult for foreigners, since Armenian has several unique consonants.

Words are stressed on the last syllable.

Here are the uppercase and lowercase versions of each letter, followed by its name in English and a pronunciation hint.

Vowels

[edit]
Ա/ա ayb
like father
Ե/ե yech
like pet, but like yet when at the beginning of the word
Է/է eh
like pet
Ը/ը ət
like about (schwa)
Ի/ի eeni
like pit
Ո/ո vo
like dog, but like voice when at the beginning of the word
Ու/ու oo
like soon

Semi-Vowels

[edit]
Յ/յ hee
like yes
Հ/հ hoh
like horse

Consonants

[edit]
Carpets and Ladas in Yerevan
Բ/բ ben
like big
Գ/գ gim
like goat
Դ/դ da
like dark
Զ/զ za
like zoo
Թ/թ toh
like tiger, aspirated
Ժ/ժ zhe
like measure
Լ/լ lyun
like light
Խ/խ kheh
like Scottish loch or German Aachen
Ծ/ծ tsa
like cats
Կ/կ ken
like keep, unaspirated
Ձ/ձ dza
like beds
Ղ/ղ ghat
like French guttural "r", alternatively like Baghdad
Ski lift to Mt. Teghenis
Ճ/ճ tcheh
like church
Մ/մ men
like mouse
Ն/ն noo
like north
Շ/շ sha
like shark
Չ/չ cha
like chicken
Պ/պ peh
like sport, unaspirated
Ջ/ջ jeh
like jar
Ռ/ռ ra
rolled "r" as in Spanish
Ս/ս seh
like swim
Վ/վ vev
like vote
Տ/տ tyoon
like stop, unaspirated
Ր/ր reh
soft "r", like rest
Ց/ց tsoh
like tsunami
Փ/փ pyoor
like pot, aspirated
Ք/ք qeh
like question, aspirated
Ֆ/ֆ feh
like fork

Letter և (yev)

[edit]
ԵՎ/և yev
like devil, but read yev when at the beginning of the word

Grammar

[edit]

Unless you intend to seriously study Armenian, learning Armenian grammar on your trip is not realistic. But it can help to at least understand how the language works.

The Ground Basics

[edit]
  • There is no grammatical gender in Armenian.
  • Armenian lacks an indefinite article.
  • There are five grammatical cases: Nominative, Dative, Ablative, Instrumental, and Locative.
  • Armenian is a highly regular language; there are little to no exceptions and grammatical rules are strictly followed.

Personal Pronouns

[edit]
Pronoun Meaning Transliteration
եu I Yes
դու You (informal, singular) Doo
նա He/She/It Nah
մենք We Menq
դուք You (formal, plural) Dooq
նրանք They Nranq

Grammatical Cases

[edit]

Armenian has five cases: Nominative, Dative, Ablative, Instrumental, and Locative. A basic idea of how the cases work is shown below.

Case Nominative Dative Ablative Instrumental Locative
Use Subject or Object Indirect object or Possession From/Off By/With Location
Example Իմ անունը Շուշանիկ է։ Անուշի եղբայրը դպրոց է զնում: Ես Հայաստանից եմ: Մատիտով: Ես Հայաստանում եմ:
Translation My name is Shushanik. Anush's brother is going to school. I am from Armenia. With a pencil. I am in Armenia.

Verbs

[edit]

The most complicated portion of Armenian grammar is verbs, and since its too complex of a subject, the most basic tenses are shown below. Armenian verbs have two conjugations: One for positive feelings, one for negative feelings.

Verb Tenses

[edit]
Positive
[edit]
Tense Example Meaning
Present Tense աբսորբում եմ I absorb, I am absorbing
Imperfect Tense աբսորբում էի I was absorbing
Aorist աբսորբեցի I absorbed
Future աբսորբելու եմ I will absorb, I will be absorbing
Present Perfect աբսորբել եմ I have absorbed
Pluperfect աբսորբել էի I had absorbed
Future Perfect աբսորբելու էի I will have absorbed
Negative
[edit]
Tense Example Meaning
Present Tense չեմ աբսորբում I do not absorb, I am not absorbing
Imperfect Tense չէի աբսորբում I was not absorbing
Aorist չաբսորբեցի I did not absorb
Future չեմ աբսորբելու I will not absorb, I will not be absorbing
Present Perfect չեմ աբսորբել I have not absorbed
Pluperfect չէի աբսորբել I had not absorbed
Future Perfect չէի աբսորբելու I will have not absorbed

Phrase list

[edit]

Basics

[edit]

Common signs


The signs are always accompanied by English, but just in case:

OPEN
ԲԱՑ Է. Bats eh
CLOSED
ՓԱԿ Է. Pak eh
ENTRANCE
ՄՈՒՏՔ. Mutq
EXIT
ԵԼՔ. Yelq
PUSH
ԴԵՊԻ ԴՈՒՐՍ. Depi durs
PULL
ԴԵՊԻ ՆԵՐՍ. Depi ners
TOILET
ԶՈՒԳԱՐԱՆ. zugaran
MEN
М (muz)
WOMEN
Ж (zhena)
FORBIDDEN
ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է. Argelevats eh
Hello.
Բարև ձեզ (bah-REV DZEZ)
Hello. (informal)
Բարև (bah-REV)
How are you?
Ինչպե՞ս եք (inch-PES EHQ?)
Fine, thank you.
Լավ եմ, շնորհակալություն (LAV EM, shno-ra-ka-loo-TYOON)
What is your name?
Ինչպե՞ս է ձեր անունը (inch-PES EH DZER ah-NOO-neh)
My name is Vahagn Petrosyan (for example).
Իմ անունը Վահագն Պետրոսյան է (IM ah-NOO-neh Vahagn Petrosyan EH)
Nice to meet you.
Շատ հաճելի է (SHAT ha-che-LIH EH)
Please.
Խնդրեմ (khen-TREM)
Thank you.
Շնորհակալություն (shno-ra-ka-loo-TYOON)
"Merci" a la French is used more often.
You're welcome.
Չարժե (char-JEE)
Yes.
Հա (informal)/Այո (polite) (huh/a-YO)
No.
Չէ (informal)/Ոչ (polite) (cheh/voch)
Excuse me. (getting attention)
Կներե՛ք (ke-neh-REHQ)
I'm sorry. (begging pardon)
Ներողություն (neh-ro-ghoo-TYOON)
Goodbye
Ցտեսություն (tse-teh-soo-TYOON)
I don't know Armenian.
Ես հայերեն չգիտեմ (YES ha-yeh-REN che-gih-TEM)
Do you know English?
Դուք անգլերեն գիտե՞ք (DOOQ an-gle-REN ghee-TEQ?)
Is there someone here who speaks English?
Այստեղ ինչ-որ մեկն անգլերեն գիտի՞ (ay-STEGH inch-vor meKEH an-gle-REN ghee-TI?)
Help!
Օգնությու՛ն (oq-noo-TYOON!)
Look out! / Careful!
Զգու՛յշ (ZGOOYSH!)
"Have a nice day!" :)
Good morning.
Բարի լույս (bah-REE LOOYS)
Good evening.
Բարի երեկո (bah-REE yeh-reh-KO)
Good night
Բարի գիշեր (bah-REE ghee-SHERE)
I don't understand.
Ես չեմ հասկանում (YES CHEM has-kah-NOOM)
Where is the toilet?
Որտե՞ղ է զուգարանը (vor-TEGH EH zoo-qah-RAHNE?)

Problems

[edit]
Leave me alone.
Ինձ հանգի՛ստ թողեք (INDZ han-GHEEST toh-GHEQ!)
Don't touch me!
Ինձ մի՛ կպեք (INDZ MEE ke-PECK!)
I'll call the police.
Ես միլի՛ցիա կկանչեմ (YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM)
Police!
Ոստիկանությու՛ն (vos-tih-kah-noo-TYOON!)
Stop! Thief!
Բռնե՛ք գողին (bihr-NEQ go-GHEEN!)
I need your help.
Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ (YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM)
It's an emergency.
Արտակարգ իրավիճակ է (ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH)
I'm lost.
Ես մոլորվել եմ (YES mo-lor-VEL EM)
I lost my bag.
Ես կորցրել եմ պայուսակս (YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS)
I lost my wallet.
Ես կորցրել եմ դրամապանակս (YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS)
I'm sick.
Ես հիվանդ եմ (YES hee-VAND EM)
I've been injured.
Ես վիրավորված եմ (YES vee-rah-vor-VATS EM)
I need a doctor.
Ինձ բժիշկ է հարկավոր (INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR)
Can I use your phone?
Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից (kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz?)

Numbers

[edit]
The world heritage listed cathedral in Echmiadzin, from 301AD
0
զրո (zro)
1
մեկ (mehk)
2
երկու (yer-KOU)
3
երեք (yeh-REQ)
4
չորս (chorse)
5
հինգ (hyng)
6
վեց (vehts)
7
յոթ (yote)
8
ութ (oote)
9
ինը (eene)
10
տաս (tahs)
11
տասնմեկ (tahs-ne-MEHK)
12
տասներկու (tahs-ne-yer-KOU)
13
տասներեք (tahs-ne-yeh-REQ)
14
տասնչորս (tahs-ne-CHORSE)
Traditional Armenian martial dance
15
տասնհինգ (tahs-ne-HYNG)
16
տասնվեց (tahs-ne-VEHTS)
17
տասնյոթ (tahs-ne-YOTE)
18
տասնութ (tahs-ne-OOTE)
19
տասնինը (tahs-ne-EENE)
20
քսան (QSAHN)
21
քսանմեկ (qsahn-MEHK)
22
քսաներկու (qsahn-yer-KOU)
23
քսաներեք (qsahn-yeh-REQ)
30
երեսուն (yeh-reh-SOON)
40
քառասուն (qah-rah-SOON)
50
հիսուն (hee-SOON)
60
վաթսուն (vaht-SOON)
70
յոթանասուն(yoh-tah-nah-SOON)
80
ութսուն (oote-SOON)
90
իննսուն (een-ne-SOON)
Fall foliage at a canyon near Djermuk
100
հարյուր (hahr-YOOR)
200
երկու հարյուր (yer-KOU hahr-YOOR)
300
երեք հարյուր (yeh-REQ hahr-YOOR)
500
հինգ հարյուր (heeng hahr-YOOR)
1000
հազար (hah-ZAHR)
2000
երկու հազար (yer-KOU hah-ZAHR)
1,000,000
միլիոն (mil-lih-YONE)
1,000,000,000
միլիարդ (mil-lih-YARD)
1,000,000,000,000
տրիլիոն (tree-lih-YONE)
Number _____ (train, bus, etc.)
Համար _____ (huh-MAHR)
half
կես (kehs)
less
պակաս (pah-KAHS)
more
ավել (ah-VELE)

Time

[edit]
now
հիմա (hee-MAH)
later
ավելի ուշ (ah-VELY OUSH)
before
ավելի շուտ (ah-VELY SHOOT)
morning
առավոտ (ah-rah-VOTE)
afternoon
ցերեկ (tseh-RECK)
evening
երեկո (yeh-reh-KOH)
night
գիշեր (ghee-SHERE)

Clock time

[edit]
13:28 at Gyumri railway station
one o'clock AM
գիշերվա ժամը մեկը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh MEH-ke)
two o'clock AM
գիշերվա ժամը երկուսը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se)
ten o'clock AM
առավոտյան ժամը տասը (ah-rah-vote-YAHN ZHAH-meh TAH-se)
noon
կեսօր (kess-ORE)
one o'clock PM
ցերեկվա ժամը մեկը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh MEH-ke)
two o'clock PM
ցերեկվա ժամը երկուսը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se)
ten o'clock PM
երեկոյան ժամը տասը (yeh-reh-ko-IAN ZHAH-meh TAH-se)
midnight
կեսգիշեր (kehs-ghee-SHERE)

Duration

[edit]
_____ second(s)
_____ վայրկյան (vair-kian)
_____ minute(s)
_____ րոպե (ro-PEH)
_____ hour(s)
_____ ժամ (zhum)
_____ day(s)
_____ օր (ore)
_____ week(s)
_____ շաբաթ (sha-PATT)
_____ month(s)
_____ ամիս (uh-MEES)
_____ year(s)
_____ տարի (tah-REE)

Days

[edit]
today
այսօր (ice-ORE)
yesterday
երեկ (yeh-RECK)
tomorrow
վաղը (vah-GHE)
this week
այս շաբաթ (ice sha-PATT)
last week
անցած շաբաթ (un-TZATZ sha-PATT)
next week
մյուս շաբաթ (myoose sha-PATT)
Monday
երկուշաբթի (yehr-kou-SHUPTY)
Tuesday
երեքշանթի (yeh-reck-SHUPTY)
Wednesday
չորեքշաբթի (choh-reck-SHUPTY)
Thursday
հինգշաբթի (heeng-SHUPTY)
Friday
ուրբաթ (oor-PAHT)
Saturday
շաբաթ (sha-PATT)
Sunday
կիրակի (kih-rah-KEE)

The weeks start with Mondays.

Months

[edit]
Mashtots Avenue in Yerevan downtown in February
January
հունվար (hoon-VAHR)
February
փետրվար (peh-ter-VAHR)
March
մարտ (mart)
April
ապրիլ (uh-PREEL)
May
մայիս (muh-YEES)
June
հունիս (hoo-NEES)
July
հուլիս (hoo-LEES)
August
օգոստոս (oh-gos-TOSE)
September
սեպտեմբեր (sep-tem-BERE)
October
հոկտեմբեր (hock-tem-BERE)
November
նոյեմբեր (no-yem-BERE)
December
դեկտեմբեր (deck-tem-BERE)

Writing dates

[edit]

Dates are written in dd.mm.yy format.

Colors

[edit]
Colorful Edgar Allan Poe graffiti. And the beauty salon is this way.
black
սև (SEV)
white
սպիտակ (spee-TAK)
gray
մոխրագույն (mokh-rah-GOOYN)
red
կարմիր (kar-MEER)
blue
կապույտ (kah-POOYT)
blue
երկնագույն (yer-knah-GOOYN) (light-blue or cyan)
yellow
դեղին (deh-GHEEN)
green
կանաչ (kah-NACH)
orange
նարնջագույն (nah-ryn-jah-GOOYN)
purple
մանուշակագույն (mah-noo-shah-kah-GOOYN)
pink
վարդագույն (var-dah-GOOYN)
brown
շագանակագույն (shah-gah-nah-kah-GOOYN)

Transportation

[edit]
Metro train in Yerevan

Bus and train

[edit]
How much is a ticket to _____?
Ի՞նչ արժե տոմսը դեպի _____ ։ (inch are-ZHEH tom-SE deh-PEE _____?)
One ticket to _____, please.
Մեկ _____-ի տոմս, խնդրում եմ։ (meck _____-ee tomse, khend-ROOM ehm)
Where does this train/bus go?
Ու՞ր է գնում այս գնացքը/ավտոբուսը։ (oore eh gnoome ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
Where is the train/bus to _____?
Որտե՞ղ է _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (vore-TEGH eh _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
Does this train/bus stop in _____?
Այս գնացքը/ավտոբուսը կանգնու՞մ է _____։ (ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se kung-NOOM eh _____?)
When does the train/bus for _____ leave?
Ե՞րբ է շարժվում _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (yerb eh sharzh-VOOM _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
When will this train/bus arrive in _____?
Ե՞րբ է այս գնացքը/ավտոբուսը հասնում _____։ (yerb eh ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se hus-NOOM ____?)

Directions

[edit]
How do I get to _____ ?
Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել _____։ (inch-PESE kah-ROGH ehm hus-NELE)
...the train station?
...գնացքի կայարան։ (gnuts-QEEH kah-yah-RUHN?)
...the bus station?
...ավտոկայան։ (uf-toh-kuh-YUHN?)
...the airport?
...օդակայան։ (o-tuck-eye-UHN?)
...downtown?
...կենտրոն։ (ken-TRONE?)
...the _____ hotel?
..._____ հյուրանոցը։ (hyoo-rah-NO-tze?)
...the American/Canadian/Australian/British embassy?
...ամերիկյան/կանադական/ավստրալական/բրիտանական դեսպանատուն։ (americIAN/canadaKUHN/britanaKUHN des-pah-nah-TOONE?)
Where are there a lot of...
Որտե՞ղ կան շատ... (vore-TEGH kuhn shut...)
...hotels?
...հյուրանոցներ։ (hyoo-ruh-notz-NERE)
...restaurants?
...ռեստորաններ։ (res-toh-run-NERE)
...bars?
...բարեր։ (bah-RERE)
...sites to see?
...տեսարժան վայրեր։ (tess-are-ZHUHN wire-ERE)
Can you show me on the map?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ քարտեզի վրա։ (kuh-ROGH ehq tsooyts tuhl car-teh-ZEE vrah?)
street
փողոց (po-GHOTSE)
For Yerevan turn left, for Echegnadzor turn right
Turn left.
Թեքվեք ձախ։ (teck-VECK dzakh)
Turn right.
Թեքվեք աջ։ ( teck-VECK uch)
left
ձախ (dzakh)
right
աջ (uch)
straight ahead
ուղիղ (ou-GHEEGH)
towards the _____
դեպի _____ (deh-PEE)
past the _____
_____ անցած (un-TZUTZ)
before the _____
_____ չհասած (che-huh-SUTZ)
Watch for the _____.
Փնտրեք _____։ (pen-TREHQ)
intersection
խաչմերուկ (khach-meh-ROOKE)
north
հյուսիս (hyoo-SIS)
south
հարավ (hah-RUFF)
east
արևելք (ah-rev-ELKE)
west
արևմուտք (ah-rev-MOOTKE)
uphill
վերև (veh-REVE)
downhill
ներքև (ner-KEVE)

Taxi

[edit]
Taxi!
Տաքսի՛։ (taxi)
Take me to _____, please.
Տարեք ինձ _____, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz _____, khend-ROOM ehm)
How much does it cost to get to _____?
Քանիսո՞վ կտանեք _____։ (kuh-nee-SOVE ke-tuh-NECK _____?)
Take me there, please.
Տարեք ինձ այնտեղ, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz ine-TEGH, khend-ROOM ehm)

Lodging

[edit]
Street signs in Yerevan, including two for a hotel
Do you have any rooms available?
Ազատ սենյակներ ունե՞ք։ (uh-ZUT sen-yuck-NERE ou-NECK?)
How much is a room for one person/two people?
Որքա՞ն արժե մեկ/երկու հոգանոց սենյակը։ (vore-CUNN are-ZHEH meck/yer-KOU ho-qa-NOTZE sen-YUCK-e?)
Does the room come with...
Այս սենյակում կա՞... (ice sen-yuck-OUM ka)
...bedsheets?
...սավաններ։ (sa-VAN-nere?)
...a bathroom?
...լոգարան։ (lo-ga-RUN?)
...a telephone?
...հեռախոս։ (heh-ruh-KHOSE?)
...a TV?
...հեռուստացույց։ (heh-roo-sta-TSOOYTS)
May I see the room first?
Կարո՞ղ եմ նախօրոք նայել սենյակը։ (kah-ROGH ehm nah-kho-ROCK nah-YELE sen-YUCK-e)
Do you have anything...?
Իսկ ունե՞ք ինչ-որ բան ավելի... (isk ou-NECK inch-VORE bun ah-veh-LY...)
...quieter?
...հանգիստ։ (hun-GEEST)
...bigger?
...մեծ։ (mets)
...cleaner?
...մաքուր։ (mah-KOORE)
...cheaper?
...էժան։ (eh-ZHUN)
OK, I'll take it.
Լավ, ես այն վերցնում եմ։ (luv, yes ine verts-NOOM ehm)
I will stay for _____ night(s).
Ես կմնամ _____ գիշեր։ (yes ke-me-NUHM _____ gee-SHERE)
Can you suggest another hotel?
Կարո՞ղ եք ուրիշ հյուրանոց առաջարկել։ (kuh-ROGH ehq ou-REESH hyoo-ruh-NOTS ah-ruh-chur-KELE?)
Do you have a safe?
Դուք ունե՞ք սեյֆ։ (dooq ou-NECK safe?)
...lockers?
...փակովի պահարան։ (pah-ko-VEE pa-huh-RUN?)
Is breakfast/supper included?
Նախաճաշը/ընթրիքը ներառվա՞ծ է։ (nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e neh-rar-VUTZ eh?)
What time is breakfast/supper?
Ե՞րբ է նախաճաշը/ընթրիքը։ (yerp eh nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e?)
Please clean my room.
Խնդրում եմ, մաքրեք իմ սենյակը։ (khend-ROOM ehm, muck-RECK eem sen-YUCK-e)
Can you wake me at _____?
Կարո՞ղ եք ինձ արթնացնել _____-ին: (kuh-ROGH ehq eendz art-nuts-NELE _____-een?)
I want to check out.
Ես ուզում եմ դուրս գրվել։ (yes ou-ZOOM ehm dourse ger-VEHL)

Money

[edit]
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ (DOOQ yn-du-NUM EH americYAN/avstralaKAN/canadaKAN dol-lar-NER)
Do you accept British pounds?
Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր (DOOQ yn-du-NUM EH ang-lee-aKAN foon-TER)
Do you accept credit cards?
Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր (DOOQ yn-du-NUM EH kre-dit-AYIN qar-TER)
Can you change money for me?
Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել (Kah-ROGH EH IND ha-MAR POGH pox-an-a-KEHL)
Where can I get money changed?
Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը (Or-TEGH kah-ROGH EM pox-a-na-KEHL IM po-GHY)

Eating

[edit]
Café in Yerevan
A table for one person/two people, please.
Սեղան մեկ/երկու հոգու համար, խնդրում եմ (seh-GHUN meck/yer-KOU ho-KOO ha-MAHR, khent-ROOM ehm)
Can I look at the menu, please?
Կարո՞ղ եմ նայել մենյուն, խնդրում եմ։ (kuh-ROGH ehm nah-YELE meh-NEWN?)
Can I look in the kitchen?
Կարո՞ղ եմ նայել խոհանոցը։ (kuh-ROGH ehm neye-ELE kho-huh-NOTES-e)
Is there a house specialty?
Դուք ունե՞ք ֆիրմային ուտեստ։ (dooq ou-NECK firm-eye-IN ou-TEST?)
Is there a local specialty?
Տեղական խոհանոցից ի՞նչ ունեք։ (teh-gha-KUHN kho-huh-NOTES-its inch ou-NECK?)
I'm a vegetarian.
Ես միս չեմ ուտում։ (yes miss chem ou-TOOM)
I don't eat pork.
Ես խոզի միս չեմ ուտում։ (yes kho-ZEE miss chem ou-TOOM)
I don't eat beef.
Ես տավարի միս չեմ ուտում։ (yes tah-vah-REE miss chem ou-TOOM)
I only eat kosher food.
Ես ուտում եմ միայն կոշեր ուտելիք։ (yes ou-TOOM ehm mee-INE ko-SHER ou-teh-LEAK)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)
Կարո՞ղ եք այն պակաս յուղային սարքել։ (kuh-ROGH eck ine pah-KUS you-gha-YEEN sahr-KELE?)
a la carte
ընտրությամբ (en-true-TYAMBE)
breakfast
նախաճաշ (nuh-khuh-CHASH)
lunch
լանչ (lunch)
supper
ընթրիք (en-TRICK)
Khorovats, Armenian barbecue
I want _____.
Ես ուզում եմ _____։ (yes ou-ZOOM ehm _____)
I want a dish containing _____.
Ուզում եմ ուտեստ, պարունակող _____։ (ou-ZOOM ehm ou-TEST, puh-roo-nah-KOGH _____)
chicken
հավի միս (huVEE miss)
beef
տավարի միս (tuh-vah-REE miss)
fish
ձուկ (dzouke)
ham
խոզի միս (kho-ZEE miss)
sausage
երշիկ (yere-SHICK)
cheese
պանիր (pah-NEERE)
eggs
ձու (dzou)
salad
սալաթ (saLAT)
(fresh) vegetables
(թարմ) բանջարեղեն ((turm) bun-jar-eh-GHENE)
(fresh) fruit
(թարմ) միրգ ((tarm) mirg)
bread
հաց (hatz)
toast
տոստ (toast)
noodles
մակարոնեղեն (ma-ca-ro-ne-GHEN)
rice
բրինձ (breendz)
beans
լոբի (loBY)
May I have a glass/cup of _____?
Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի բաժակ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee bah-ZHUCK ______?)
May I have a bottle of _____?
Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի շիշ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee SHISH _____?)
Would you like some traditional music with your dinner?
coffee
սուրճ (soorch)
tea
թեյ (tey)
juice
հյութ (hyoot)
(bubbly) water
հանքային ջուր (hun-kuh-YEEN joure)
water
ջուր (joure)
beer
գարեջուր (guh-reh-JOURE)
red/white wine
կարմիր/սպիտակ գինի (kar-MEERE/spee-TUCK gee-NEE)
May I have some _____?
Կբերե՞ք ինձ մի փոքր _____։ (ke-beh-RECK indz mee poker _____?)
salt
աղ (ugh)
black pepper
սև բիբար (sev bee-BAR)
butter
կարագ (kuh-RUCK)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
Ներեցեք, մատուցող։ (neh-re-TSECK, ma-too-TSOGH?)
I'm finished.
Ես ավարտեցի։ (yes uh-vur-teh-TSEE)
It was delicious.
Շատ համեղ եր։ (shut hum-EGH ehr)
Please clear the plates.
Կարող եք հավաքել սեղանը։ (kuh-ROGH eck huh-vuck-ELE seh-GHA-ne)
The check, please.
Հաշիվը, խնդրում եմ։ (huh-SHE-ve, khend-ROOM ehm)

Bars

[edit]
Ararat brandy is likely Armenia's most famous liquor
Do you serve alcohol?
Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?)
Is there table service?
Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?)
A beer/two beers, please.
Մեկ/երկու հատ գարեջուր, խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE, khen-TROOM ehm)
A glass of red/white wine, please.
Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի, խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE, khen-TROOM ehm)
A bottle, please.
Մեկ շիշ, խնդրում եմ (meck shish, khen-TROOM ehm)
whiskey
վիսկի (whiskey)
vodka
օղի (o-GHEE)
rum
ռոմ (rome)
water
ջուր (joure)
club soda
գազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure)
tonic water
տոնիկ (tonic)
orange juice
նարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute)
Coke (soda)
կոլա (cola)
Do you have any bar snacks?
Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?)
One more, please.
Մեկ հատ էլ, խնդրում եմ (meck hut el, khen-TROOM ehm)
Another round, please.
Կրկնեք, խնդրում եմ (kirk-NECK, khen-TROOM ehm)
When is closing time?
Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?)
Cheers!
Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!)

Shopping

[edit]
Roadside mushroom vendors
Do you have this in my size?
Ունե՞ք սրանից իմ չափսի։ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?)
How much is this?
Սա ի՞նչ արժե։ (suh inch are-ZHEH?)
That's too expensive.
Շատ թանկ է։ (shut tunk eh)
Would you take _____?
Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?)
expensive
թանկ (tunk)
cheap
էժան (eh-ZHUN)
I can't afford it.
Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալ։ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl)
I don't want it.
Ես այն չեմ ուզում։ (yes ine chem ou-ZOOM)
You're cheating me.
Դուք ինձ խաբում եք։ (dooq indz khuh-POOM eck)
I'm not interested.
Պետք չէ: (petck cheh)
OK, I'll take it.
Լավ, վերցնում եմ այն։ (luv, ver-TSNOOM ehm ine)
Can I have a bag?
Տոպրակ կտա՞ք։ (top-RUCK ke-TUCK?)
Do you ship (overseas)?
Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?)
Phone shop and pharmacy
I need...
Ինձ պետք է... (eendz petck eh...)
...toothpaste.
...ատամի պաստա։ (uh-TUMMY pasta)
...a toothbrush.
...ատամի խոզանակ։ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK)
...tampons.
...տամպոններ։ (tum-pone-NERE)
...soap.
...օճառ։ (o-CHUR)
...shampoo.
...շամպուն։ (sham-POON)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
...ցավազրկող։ (tsuh-vuh-zer-KOGH)
...cold medicine.
...մրսածության դեղ։ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh)
...stomach medicine.
...ստամոքսի դեղ։ (stuh-moe-XEE degh)
...a razor.
...բրիտվա։ (brit-VUH)
...an umbrella.
...անձրևանոց։ (un-dzreh-vuh-NOTS)
...sunblock lotion.
...զագառի քսուք։ (zuh-guh-REE qsoock)
...a postcard.
...բացիկ։ (buh-TSICK)
...postage stamps.
...նամականիշեր։ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE)
...batteries.
...էլեմենտներ։ (element-NERE)
...writing paper.
...թուղթ։ (tookht)
...a pen.
...գրիչ։ (greech)
...English-language books.
...անգլերեն գրքեր։ (un-gle-RENE ger-KERE)
...English-language magazines.
...անգլերեն ժուռնալներ։ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE)
...an English-language newspaper.
... անգլերեն թերթեր։ (un-gle-RENE ter-TERE)
...an English-Armenian dictionary.
...անգլերեն-հայերեն բառարան։ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN)
...an Armenian-English dictionary.
...հայերեն-անգլերեն բառարան։ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN)

Driving

[edit]
Simpler variant of gas station on the Armenian countryside
I want to rent a car.
Ես ուզում եմ մեքենա վարձել։ (yes ou-ZOOM ehm meh-keh-NUH vuhr-TSELE)
Can I get insurance?
Կարո՞ղ եմ ապահովագրել։ (kuh-ROGH ehm uh-puh-hove-uh-GRELE?)
stop (on a street sign)
STOP
one way
միակողմանի երթևեկություն (mia-kogh-muh-NEE yer-teh-veh-kou-TYOON)
yield
զիջել ճանապարհը (zee-CHELE chuh-nuh-PUR-he)
no parking
կանգառն արգելվում է (kuhn-GUHRN are-kel-VOOM eh)
speed limit
արագության սահմանափակում (uh-rug-oot-YUHN suh-muh-nuh-puh-KOOM)
gas (petrol) station
բենզալցակայան (ben-zuh-le-tsuh-kuh-YUHN)
petrol
բենզին (ben-ZENE)
diesel
դիզել (diesel)

Authority

[edit]
Armenian police officers
I haven't done anything wrong.
Ես ոչինչ չեմ արել։ (yes vo-CHINCH chem a-REHL)
It was a misunderstanding.
Տեղի է ունեցել թյուրիմածություն։ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON)
Where are you taking me?
Ու՞ր եք ինձ տանում։ (oor eck eendz tah-NOOM?)
Am I under arrest?
Ես ձերբակալվա՞ծ եմ։ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?)
I am an American/​Australian/​British/​Canadian citizen.
Ես ամերիկյան/ավստրալական/​բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմ։ (yes americYAN/avstralaKAN/​britanaKAN/canadaKAN ka-gha-ka-TSEE ehm)
I want to talk to the American/Australian/​British/Canadian embassy/consulate.
Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/​բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետ։ (yes oo-ZOOM ehm kho-SEL americYAN/avstralaKAN/​britanaKAN/canadaKAN des-pan-a-TAN het)
I want to talk to a lawyer.
Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետ։ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het)
Can I just pay a fine now?
Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարել։ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-RELE?)
NB. This is a working and efficient method in this country.
Can I have a receipt? (if you pay a fine on the spot, insist on one, or you're giving a bribe)
Ստացական կտա՞ք։ (stats-a-kan kuh-TAK?)
This Armenian phrasebook has guide status. It covers all the major topics for traveling without resorting to English. Please contribute and help us make it a star!